www mbpo mil sk

Aktuality 2. mechanizovanej brigády

Poďakovanie, ktoré vždy poteší 04.09.2020 V rámci aktivít na podporu pozitívnej mienky verejnosti sa 2. mechanizovaná brigáda prostredníctvom svojich priamo podriadených práporov v Michalovciach, Trebišove a roty podpory velenia v Prešove spolupodieľa vyčleňovaním síl a prostriedkov na podpore prezentácie ozbrojených síl. Medzi takéto formy podpory patria aktivity

Zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády mbpo.mil.sk

Zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovník Ing. Ondrej VAŠKO...

2. mechanizovaná brigáda – Wikipédia

Poslanie. Prvoradým poslaním 2. mechanizovanej brigády je „podieľať sa na plnení úloh obrany a ochrany životných záujmov Slovenskej republiky a jej spojencov pred vojenskými a nevojenskými hrozbami vedením bojových a nebojových operácií.S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčená na vedenie ofenzívnych, defenzívnych a stabilizačných aktivít proti

Tla ov spr vy

Zdroj: mbpo.mil.sk Trojkr ov po ehnanie priestorov 2. mechanizovanej brig dy 08.01.2020 Trojkr ov po ehnanie priestorov, ktor ho duchovn v znam je ve mi ve k , sa konalo v stredu 8. janu ra 2020 aj v priestoroch Velite stva 2. mechanizovanej brig dy (2...

Tla ov spr vy

Zdroj: mbpo.mil.sk t tny tajomn k MO SR v pos dke Topo any 27.03.2018 D a 27. marca 2018 po as svojho pracovn ho programu nav t vil pos dku Topo any t tny tajomn k

Tla ov spr vy

Tla ov spr vy11.11.2019 Pri pr le itosti v eraj ieho 101. v ro ia ukon enia 1. svetovej vojny si z stupca velite a pozemn ch s l Ozbrojen ch s l Slovenskej republiky brig dny gener l Karol Na...

Tla ov spr vy prpv.mil.sk

Zdroj: mbpo.mil.sk Rozhoduj ca as cvi enia DRAGON 2017 za ala 26.09.2017 Viac ako 17 000 astn kov a 3 500 bojov ch zariaden z Po ska a al ch kraj n (USA, Bulharsko, Litva, Loty sko, Rumunsko, Nemecko, Slovensko, Ve k Brit nia, Talians...

Tlačové správy COVID-19

Zdroj: mbpo.mil.sk Intenzívne nasadenie profesionálnych vojakov v boji proti COVID-19 si vyberá svoju daň 16.04.2020 Popri rozsiahlych asistenčných úlohách policajnému zboru, vykonávajú ozbrojené sily aj vysoko rizikové aktivity, v zmysle usmernenia Ústredného krízového štábu SR. Int...

2-я механизированная бригада (Словакия) — Википедия

2-я механизированная бригада (словацк. 2.(Druhá) mechanizovaná brigáda) — основное моторизованное

Est-ce que Mil.sk ne fonctionne pas? Ozbrojené sily SR

Que faire si mil.sk ne fonctionne pas? Si Ozbrojené sily SR fonctionne, mais vous ne pouvez pas accéder à la page, essayez l'une des solutions suivantes: Le cache de votre navigateur.La plupart des navigateurs utilisent la mise en cache des pages pour stocker les ressources fréquemment demandées sur l'ordinateur de l'utilisateur, ce qui permet de réduire la consommation de trafic et d

Mil Aktuality

16.01.2020 V dňoch 14. – 15. januára 2020 sa v NATO HQ v Bruseli uskutočnilo 182. zasadanie Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov...

Martin Michalko – Wikipédia

Život. Po maturite v roku 1986 začal študovať Vojenskú vysokú školu vo Vyškove na Morave. Štúdium ukončil v roku 1990 v odbore veliteľsko-inžinierskom motostreleckom a zároveň bol ako vojak z povolania menovaný do hodnosti poručík.Následne začal pôsobiť v Trebišove kde vykonával základné veliteľské funkcie v motostreleckom a mechanizovanom vojsku na stupni čata až

2. mechanizovaná brigáda – Wikipédia

2. mechanizovaná brigáda je podriadeným zväzkom Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.Veliteľstvo 2.mechanizovanej brigády je dislokované v Prešove.Veliteľom brigády je od 1. januára 2019 brig. gen. Ing. Vladimír Kubáň.

22-й механизированный батальон — Википедия

Задачи. Батальон является тактической единицей 2-й бригады: «основной задачей батальона участвовать в решении жизненно важных задач для защиты интересов государства и его союзников, всеми военными и невоенными

2. mechanizovaná brigáda [2006- ] : Brigády

2. mechanizovaná brigáda 2. mechanizovaná brigáda 01.10.2006 DD.MM.RRRR

10. divise [1945-1950] : Velitelství Valka.cz

10. divise 10. divise 01.06.1945 01.11.1950

Tlačové správy COVID-19

Zdroj: mbpo.mil.sk Intenzívne nasadenie profesionálnych vojakov v boji proti COVID-19 si vyberá svoju daň 16.04.2020 Popri rozsiahlych asistenčných úlohách policajnému zboru, vykonávajú ozbrojené sily aj vysoko rizikové aktivity, v zmysle usmernenia Ústredného krízového štábu SR. Int...

Mil Aktuality

16.01.2020 V dňoch 14. – 15. januára 2020 sa v NATO HQ v Bruseli uskutočnilo 182. zasadanie Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov...

Tlačové správy Mil

Zdroj: mbpo.mil.sk Podpora duchovnej služby profesionálov v prvej línii 16.04.2020 Na veľkonočný utorok navštívil starší kaplán 22. mechanizovaného práporu (22.mpr) Michalovce kapitán Ján Čupalka príslušníkov 22.mpr Michalovce a Prápor...

Tlačové správy 22mprmi.mil.sk

Zdroj: mbpo.mil.sk Intenzívny výcvik 22. mechanizovanej práporovej skupiny vo VP VO Lešť 26.09.2013 Takmer 800 vojakov a viac ako 200 kusov techniky 22. mechanizovanej práporovej skupiny (22. mprsk) začalo 23. septembra intenzívny výcvik vo výcvikovom priestore

web1.mil.sk link analysis Subdomains of web1.mil.sk that

Tip: Get a better search engine optimization tool now! Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Tlačové správy Mil

Zdroj: mbpo.mil.sk Pravidelné cvičenie aktívnych záloh – 14 statočných 15.05.2018 Na základe oznámenia o pravidelnom cvičení v pondelok dňa 14. mája 2018 o 8.00 hodine nastúpilo ku Gemersko-Malohontskému práporu na pravidelné cvi...

Tlačové správy Mil

Zdroj: mbpo.mil.sk Medzinárodné cvičenie „LAMPART 2018“ 21.12.2018 Vo vojenskom výcvikom priestore NOVA DEBA v Poľsku sa v termíne od 12. do 27. novembra príslušníci 22. mechanizovaného práporu zúčastnili medzinárodného cvičenia pod n...

Funtaľ, Róbert : Slovenská republika (SVK)

Róbert Funtaľ Róbert Funtaľ * 04.08.1971 Prešov / † DD.MM.RRRR plukovník

Tlačové správy 21zmpr.mil.sk

Zdroj: mbpo.mil.sk Vojenský nástup pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 16.11.2012 Dňa 17. novembra 2012 si pripomenieme už dvadsiatetretie výročie začiatku Nežnej revolúcie, ktorá sa podstatným spôsobom zapísala do novodobých dejín Slovenskej r...

Modernizované BPzV najmodernejší prírastok OS SR

Prvé verejné informácie o modernizácii BPzV priniesol Denník N. Vladimír Šnídl pri zisťovaní potenciálu slovenského obranného priemyslu oslovil zástupcov EVPÚ a.s. na IDEB 2016 ktorí prezradili že veža TURRA 30 už získala prvého zákazníka v podobe OS SR.

www mbpo mil sk

About

More than 30 years of its development process, has formed a unique and content-rich corporate culture. The building of enterprise culture, particularly the aggregation of cohesion and solidarity, is built as power source for the sustainable development of enterprise.

Copyright © 2018-2020 by China All rights reservedSITEMAP